Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Αν δέν έξηγής, θά σέ δικαίωση ό Θεός.


- Γέροντα, πολλές  φορές,  όταν  μοϋ κάνουν  μιά παρατήρηση, νομίζω πώς πρέπει  νά
δώσω εξηγήσεις, και λέω: ¨Ναί, έτσι είναι, αλλά....
- Τί  τό  θέλεις  αυτό  το  ¨άλλα;  Το  ¨άλλα  δεν  έχει...  αλάτι  και όλα τα  αλλοιώνει  με  την  κακή
έννοια. Νά λές: ¨Εύλόγησον, με τήν ευχή σου άλλη φορά θά προσέχω.
- Γέροντα, όταν κάποιος βγάλη ένα  λανθασμένο συμπέρασμα γιά  μιά  ενέργεια  μου,
χρειάζεται νά εξηγήσω πώς κινήθηκα;
- Άν εχης πνευματική δύναμη, δηλαδή ταπείνωση, νά δεχτής ότι έφταιξες και νά μή μιλήσης. Αφησε
νά σέ δικαίωση ό Θεός. Άν δεν μιλήσης εσύ, θά μιλήση μετά ό Θεός. Βλέπεις, ό Ιωσήφ, όταν τά
αδέλφια του  τον πούλησαν, δεν  είπε:  ¨Είμαι αδελφός τους- δεν  είμαι  δούλος

 ό πατέρας
μου μ' αγαπούσε πιο πολύ άπό όλα τά παιδιά του³. Δεν μίλησε, και μετά μίλησε ό Θεός καί τον έκανε
βασιλιά. Τί νομίζεις, δεν πληροφορεί ό Θεός; Και άν ό Θεός γιά τό συμφέρον σου δείξη τήν αλήθεια,
καλά. Άν όμως δεν τήν δείξη, πάλι γιά τό συμφέρον σου θά είναι όταν σέ άδικη κάποιος, νά σκέφτε-
σαι ότι δεν σέ αδικεί άπό κακία, άλλα επειδή έτσι είδε τά πράγματα. Ύστερα, άν δεν έχη κακία,
ό Θεός θά τον πληροφόρηση, θά καταλάβη ότι αδίκησε καί θά μετανοήση. Μόνον όταν ύπάρχη κακία,
δεν πληροφορεί ό Θεός, γιατί ή συχνότητα στην οποία εργάζεται ό Θεός είναι ταπείνωση-άγάπη.
- Κάνει, Γέροντα, νά ζητάω εξηγήσεις μετά άπό μιά παρεξήγηση;
- Χάλασε ό λογισμός σου;
- Όχι.
- Άν  δεν χάλασε ό  λογισμός  σου,  δεν  χρειάζεται  νά σου έξηγήση ό  άλλος.  Άν χάλασε ό
λογισμός σου, καλό είναι νά σοΰ δοθή μιά εξήγηση, γιά νά μή χαλάση περισσότερο.
- Γέροντα, άν δεν έξηγης, γιά νά δικαιολόγησης τον εαυτό σου, άλλα λές πώς αντιμετώπισες
ένα περιστατικό, πώς κινήθηκες κ.λπ.;
- Δεν χρειάζεται. Καλύτερα νά λες ¨εύλόγησον³, και νά μην έξηγής. Έκτος άν σου ζητήσουν
νά δώσης εξηγήσεις, τότε ταπεινά νά πής πώς έγινε.
- Δηλαδή, Γέροντα, πότε πρέπει νά έξηγή κανείς;
- Όταν πρόκειται  γιά  παρεξήγηση  πού  άφορα  άλλους,  τότε  επιβάλλεται  νά  εξήγηση
κανείς, γιά νά βοηθήση μιά κατάσταση. Ή όταν είναι κανείς ευαίσθητος, εχη και λίγο εγωισμό
και μπορή νά καμφθή, άν δεν μιλήση, τότε καλύτερα είναι νά εξήγηση πώς κινήθηκε.
- Μερικές  φορές,  Γέροντα,  δεν  μπορούμε  νά  ξεχωρίσουμε  την  δικαιολογία  από  τήν
εξήγηση.
- Ή δικαιολογία δεν φέρνει ανάπαυση στην ψυχή, ένώ ή εξήγηση φέρνει ανάπαυση και
ειρήνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου