Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

ΟΙ απροετοίμαστοι κληρικοί,πού έμποδίσθηκαν άπό τόν Θεό καί δέν λειτούργησαν.Κάποτε, στήν Σπηλιά τοΰ Αγίου Αθανασίου ήταν ένας Γέροντας μέ δύο υποτακτικούς. Ό ένας ήταν Ιερομόναχος καί ό άλλος Ιεροδιάκονος. Μιά μέρα, λοιπόν, πήγαν οί υποτακτικοί του σ' ένα έξωκκλήσι, γιά νά λειτουργήσουν. Ό Ιερεύς όμως φθονούσε πολύ τόν Διάκο, γιατί τόν ζήλευε, επειδή ό Διάκος ήταν πιό έξυπνος καί επιτήδειος φυσικά σέ όλα* άλλά καί ό Διάκος δέν βοηθούσε μέ τόν εγωιστικό του τρόπο.Ό Ιερεύς είχε προετοιμασθή μέν εξωτερικά, διαβάζοντας τήν θεία Μετάληψη καί κάνοντας όλα τά σχετικά τυπικά, δυστυχώς όμως, τό κυριότερο, τήν εσωτερική προετοιμασία, δέν τό έκανε: τό νά έξομολογηθή ταπεινά,γιά νά διώξη τόν φθόνο καί τήν ζήλεια άπ' τήν καρδιά του, τά όποια δέν φεύγουν μέ τό νά αλλάξουμε τά ρούχα μας καί νά λούσουμε τό κεφάλι."Ετσι, λοιπόν, μέ τήν εξωτερική αυτή προετοιμασία προχώρησε στό φοβερό Θυσιαστήριο, γιά νά λειτουργήση. Μόλις άρχισε νά προσκομίζη, τί συνέβη όμως; Ακούστηκε ξαφνικά ένας μεγάλος κρότος, καί είδε νά φεύγητό "Αγιο Δισκάριο άπό τήν Προσκομιδή καί νά εξαφανίζεται!Επόμενο ήταν νά μή μπορέσουν πιά νά λειτουργήσουν. 'Εάν δέν τούς εμπόδιζε ό Καλός Θεός μέ αυτόν τόν τρόπο, καί λειτουργούσε ό Ιερεύς μέ τήν ψυχική κατάσταση στήν οποία βρισκόταν, μού λέει ό λογισμός ότι θά πάθαινε μεγάλο κακό. Αυτή τήν γνώμη είχε καί ό Παπα - Βαρλαάμ τής Βίγλας, ό όποιος καί μοΰ διηγήθηκε τό περιστατικό αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου