Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Ό θεληματάρης υποτακτικός.Ενας υποτακτικός στά Καυσοκαλύβια είχε πολύ θέλημα, καί γιά ό,τι τού έλεγε ό λογισμός του επέμενε στόν Γέροντα του, γιά νά πάρη ευλογία. (Δηλαδή έπαιρνε ευλογία μέ εκβιασμό, γιά νά κάνη τό θέλημα του).Μιά μέρα, λοιπόν, ένώ εργαζόταν μαζί μέ τόν Γέροντα του καί ήταν απαραίτητος, γιατί τόν βοηθούσε σέ κάτι, λέει στόν Γέροντα:- Δώσ' μου ευλογία νά πάω νά κοιμηθώ δέκα λεπτά.Ό Γέροντας τοΰ απήντησε:-Κάνε λίγο υπομονή, παιδί μου, γιατί τώρα πρέπει νά κρατάς λίγο έδώ αυτό πού φτιάχνω* σέ μισή ώρα τελειώνουμε καί κοιμάσαι.Ό υποτακτικός επέμενε συνέχεια, γιά νά πάρη ευλογία. Ό Γέροντας ξανά τοΰ λέει:-Ευλογημένε, γιά δέκα λεπτά πού θέλεις νά κοιμηθής, τί ύπνο θά κάνης;Κι εκείνος απήντησε:- Δώσ' μου ευλογία, καί έγώ θά κοιμηθώ.Τελικά ό Γέροντας αναγκάσθηκε νά τοΰ δώση ευλογία, άφοΰ επέμενε συνέχεια, καί εκείνος πήγε νά κοιμηθή.Μόλις όμως έπεσε στό κρεβάτι, βλέπει ξαφνικά τόν σατανά νά όρμάη επάνω του μέ λύσσα, νά τόν άρπάζη μέ θυμό καί νά τόν στύβη σάν λεμονόκουπα. Τό θεληματάρικο Καλογέρι προσπαθούσε νά τοΰ ξεφύγη, άλλά δυστυχώς δέν μπορούσε. Επάνω δέ στήν μεγάλη του αγωνία,αναγκάστηκε νά πή τήν ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησαν με, γιά τό χατίρι τοΰ Γέροντα μου».Τότε ό σατανάς κάηκε άπό τήν ευχή, ή οποία είχε καί συντριβή, διότι ό υποτακτικός συναισθάνθηκε τήνπαρακοή του καί τήν άναξιότητά του καί κατάλαβε ότι δέν είχε μοΰτρα νά ζητήση βοήθεια ό ίδιος, άλλά παρακάλεσε νά τόν έλεήση ό Χριστός γιά τό χατίρι τοΰ Γέροντα
του. Αυτό φυσικά ήταν πού έκαψε τόν διάβολο, καί θυμωμένος τόν πέταξε άπό τά χέρια του έξω άπό τό παράθυρο, μακριά περίπου πενήντα μέτρα, χωρίς νά πάθη κακό* τόν φύλαξε ό Θεός!"Ετρεξε μετά κατατρομαγμένος στόν Γέροντα του καί τοΰ διηγήθηκε τό φοβερό όραμα. Ό Γέροντας απόρησε! Μέσα σέ δέκα λεπτά νά συμβοΰν όλα αυτά τά γεγονό
τα!
Μετά άπό τό μάθημα πού πήρε άπό τόν πειρασμό,κατά παραχώρηση Θεοΰ, τό Καλογέρι αυτό έγινε ό πιό υπάκουος υποτακτικός τής Σκήτης καί πρόκοψε πνευματικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου