Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Ό αμελής νεαρός Μοναχός.Στήν Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, έπί Φιλάρετου, ήταν ένας νεαρός Μοναχός, πού δέν κατέβαινε στήν Ακολουθία άπό αμέλεια καί παρέλειπε καί όλα τά πνευματικά του καθήκοντα Ό ευλαβέστατος Ηγούμενος, Παπα - Φιλάρετος,τοΰ έκανε κατ' επανάληψιν παρατηρήσεις καί τόν νουθετούσε, άλλ' εκείνος καί πάλι αδιαφορούσε γιά όλα. Αναγκάστηκε πιά ό Γέροντας νά τόν άφήση στήν Παναγία,καί τήν παρακαλοΰσε μέρα - νύχτα νά βοηθήση πιά Εκείνη τόν αδελφό.Μιά μέρα, λοιπόν, είδε τήν Παναγία ό αδελφός νάτοΰ λέη θλιμμένη:- Λυπάμαι γιά τά χάλια σου. Άφοΰ τώρα πού είσαι νέος καί υγιής δέν κατεβαίνεις στό Ναό, γιά νά προσευχηθής, άλλά κάθεσαι στό κελλί σου, καί σέ πνίγουν οί άσχημοι λογισμοί, πότε θά πάς; σάν γηράσης ή όταν άρρωστήσης;Μετά άπό αυτό τό γεγονός ό Μοναχός άλλαξε τελείως καί κατέβαινε πρώτος στήν Ακολουθία καί αγωνιζόταν μέ προθυμία μεγάλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου