Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Ό υποτακτικός πού δέν έκανε υπακοή στόν Γέροντα του καί σώθηκε,επειδή ήλπιζε στόν Θεό.Ελεγε ό Παπα - Μεθόδιος άπό τό Κελλί τών Αγίων Θεοδώρων, στίς Καρυές, ότι ό Γέροντας του πολύ ανησυχούσε γιά τήν πνευματική πρόοδο τών υποτακτικών του, επειδή ελεγχόταν γιά τήν υπακοή πού είχε κάνειό ίδιος, καί έτσι πέθανε μ' αυτόν τόν καημό.Μετά άπό λίγα χρόνια ό Παπα - Μεθόδιος είδε σέ όραμα τόν Γέροντα του καί τόν ρώτησε:
-Τί κάνεις, Γέροντα; Ποϋ βρίσκεσαι;
Εκείνος τοΰ απήντησε:
-Καλά είμαι, σώθηκα μέν, άλλά πώς σώθηκα! Μέ πολύ κόπο, γιατί δέν έκανα υπακοή στόν Γέροντα μου."Οταν είχα πεθάνει, μέ ρώτησε ό "Αγγελος μέ αυστηρό ύφος:
«"Εχεις κανένα καλό έργο; Τί έκανες;»
Καί έγώ απήντησα:
«Κανένα καλό έργο δέν έχω, εκτός άπό αμαρτωλές πράξεις, τίς παρακοές στόν Γέροντα μου. Τό μόνο πράγμα πού έχω, είναι ή ελπίδα μου στόν Θεό, καί ό,τι κάνειγιά μένα τό έλεος τοΰ Θεοΰ».
Πηγαίνει τότε ό "Αγγελος, γιά νά ρωτήση, καί σέ λίγο έρχεται καί λέει:
«Άφοΰ αναγνώριζες ταπεινά τά χάλια σου καί ήλπιζες μόνο στόν Θεό, μοΰ είπε ό Χριστός νά σέ περάσω μαζίμέ τούς σωζόμενους».
Ρωτάει μετά πάλι ό Παπα - Μεθόδιος τόν Γέροντα του γιά κάποιον πριονά γνωστό τους, πού είχε πεθάνει:
- Γέροντα, ποΰ βρίσκεται ό πριονάς;
Καί εκείνος τοΰ απήντησε:
- Ό πριονάς βρίσκεται σέ καλύτερη θέση άπό μένα,γιατί καί πολύ ταλαιπωρήθηκε στή ζωή του, άλλά καί έκανε ταπεινά υπακοή σ' όλα τά αφεντικά του, στά όποια εργαζόταν χωρίς γογγυσμό.Επίσης τόν ρώτησε καί γιά έναν δαιμονισμένο, πού βασανιζόταν άπό τό δαιμόνιο, «ποΰ βρίσκεται», καί ό Γέροντας απήντησε:
-Αυτός βρίσκεται σέ καλύτερη ακόμη θέση, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκε καί πολύ τόν ταπείνωσε τό δαιμόνιο μπροστά στους ανθρώπους. Άλλά καί ό ίδιος εΐχε ταπεινωθή, διότι έλεγε:
«Οί ευχές τών Πατέρων θά μέ σώσουν κι εμένα τόν ταλαίπωρο».
Τήν ώρα τοΰ θανάτου τοΰ Γέροντα τοΰ Παπα - Μεθοδίου εΐχε συμβή ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ένώ ξεψύχησε, επανήλθε γιά λίγο στή ζωή. Τόν ρώτησαν τότε οί Πατέρες πού βρίσκονταν κοντά του.
-Περίεργο! πώς ξεψύχησες;
Καί ό Γέροντας απήντησε τότε:
- Μετά άπό λίγη ώρα, πού εΐχε βγή ή ψυχή μου, είπε ένας "Αγγελος:
«Νά έπιστρέψης, γιά νά άποχαιρετήσης πρώτα τόν αδελφό σου».
Έγώ τοΰ είπα:
«Δέν έχω αδελφό ούτε στόν κόσμο ούτε καί στήν Καλογερική».
Ό "Αγγελος απήντησε:
«Εννοώ τό σώμα σου, αδελφό τής ψυχής σου».
Καί όταν επέστρεψα στό σώμα μου, τότε γνώρισα τόν εαυτό μου.
Μοΰ λέει ξανά ό "Αγγελος:
«Νά άποχαιρετήσης τό σώμα σου, γιατί μ' αυτό έκακοπάθησες».
Καί μετά έφυγε ή ψυχή του στόν Ουρανό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου