Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Ρασοευχή.Στίς 27 Μαρτίου 1954 μετά ἀπό τήν κανονισμένη δοκιμασία ἐκάρη μοναχός.
Ἔλαβε ρασοευχή καί τό ὄνομα Ἀβέρκιος. Ὁ Ἡγούμενος τοῦ πρότεινε νά λάβη
τό Μεγάλο Σχῆμα, ἀλλά δέν δέχθηκε. Ἀνέφερε: «Ἄν καί μποροῦσα νά γίνω ἀμέ-
σως μεγαλόσχημος, διότι μοῦ εἶπαν: «Ἐσύ Στρατό τελείωσες, δέν σέ ἐμποδίζει
τίποτε», εἶπα: «Ἀρκεῖ ἡ ρασοευχή». Θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἀνάξιο, ἀλλά καί
δέν ἤθελε νά δεσμευθῆ μέ τίς ὑποσχέσεις τοῦ Μεγάλου Σχήματος, ἐξ αἰτίας τῆς
ἀγάπης του γιά τήν ἡσυχαστική ζωή πού ἐπιθυμοῦσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου